Skip to main content

 

Revitalizácia oddychovej zóny pre seniorov

projekt # 3

projekt # 3

Revitalizácia oddychovej zóny pre seniorov


základné informácie o projekte

Projekt rieši komplexnú revitalizáciu oddychovej zóny pre seniorov v ZSS Viničky, ktoré sa nachádza v centre obytných blokov na sídlisku Klokočina. V minulosti bola uvedená plocha zarastená drevinami, ktoré bolo potrebné vo väčšej miere odstrániť, a z toho dôvodu tam vznikol ušľachtilý priestor na oddych a zmysluplné využívanie voľného času seniorov. Oddychovú zónu chcú obohatiť záhradným mobiliárom, vytvoriť seniorom a ich príbuzným podnetné prostredie na spoločné stretávanie sa a aktívne, zmysluplné využívanie voľného času v príjemnom prostredí obklopenom zeleňou. Projekt bude realizovaný zamestnancami ZSS Viničky, ich rodinnými príslušníkmi a dobrovoľníkmi. V oddychovej zóne plánujú uskutočňovať rôzne prednášky o zdravom životnom štýle, stretnutia preventistov z polície, zamerané na bezpečnosť seniorov, kultúrno spoločenské podujatia, recitály, hudobné vystúpenia pozvaných hostí a pod.. Oddychová zóna bude osožná pri využívaní voľného času, kde môžu klienti, obklopení zeleňou, pobytom na čerstvom vzduchu, vykonávať svoje záujmové aktivity (vyšívanie, ručné práce, hranie spoločenských hier, pamäťové cvičenia, aktivity s prvkami biblioterapie a pod.). Grant použijú na materiál pre vytvorenie oddychovej zóny – záhradná zostava, hojdačka, drevené lavice...

predkladateľ

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

informácia o predkladateľovi

VINIČKY, zariadenie sociálnych služieb Nitra sa nachádza v meste Nitra, v časti sídliska Klokočina. ZSS je rozpočtovou organizáciou, poskytujúcou sociálne služby pre sociálne odkázaných občanov v zmysle platnej legislatívy. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v Špecializovanom zariadení v kapacite 180 lôžok a ambulantnou formou v Integračnom centre pre 10 prijímateľov sociálnej služby a ambulantná terénna Službe včasnej intervencie. V súčasnom období v ňom bývajú prijímatelia sociálnych služieb 41 - 100 rokov. V ZSS je zabezpečovaná pomoc a starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní, vyzliekaní, a ďalších úkonoch ktoré si nemôžu sami zabezpečiť. Poskytované sú i ďalšie podporné služby ako je pranie a žehlenie bielizne, upratovanie, spoločenské a kultúrne aktivity, sociálna rehabilitácia, uspokojenie spirituálnych potrieb pre prijímateľov soc. služieb. Cieľom je podpora v sebestačnosti, sociálnej nezávislosti, zručnosti, psychosociálna podpora, udržiavanie mentálnych a fyzických zručností.

celková požadovaná suma

1 429 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top