Skip to main content

Skoky do vedy

projekt # 10

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 10

Skoky do vedy


základné informácie o projekte

Zámerom predkladateľov projektu je využiť potenciál vedeckých poznatkov, ktoré by mohli

motivovať deti a žiakov k vedeckému bádaniu a k tomu, aby sa budúcnosti venovali vede. Deti a žiaci zažijú množstvo aktivít, ktoré budú viesť k prehĺbeniu ich poznávania a bádania. Budú postavené na poznatkoch rôznych prírodovedných oblastí, matematiky a informatiky, tak aby podnecovali deti a žiakov k zvedavosti, experimentovaniu, objavovaniu, riešeniu hypotéz cez praktické skúsenosti. Zážitkovými metódami predstavia vedu, ako niečo zaujímavé, čomu je vhodné venovať sa aj v budúcnosti. Cieľovou skupinou budú deti predškolského veku, žiaci základných a stredných škôl v Nitre. Predpokladajú, že projektu sa zúčastní cca. 710 účastníkov. V rámci projektu plánujú realizovať 3 veľké aktivity, z ktorých každá bude venovaná jednej cieľovej skupine. Základom všetkých bude vysoká miera angažovanosti detí a žiakov, kde nebudú iba pasívnymi prijímateľmi poznatkov, ale vlastnou aktívnou činnosťou sa budú spolupodieľať na získavaní nových vedomostí, zručností návykov a postojov. Grant použijú na zabezpečenie materiálu k vedeckým aktivitám, identifikačné tričká pre dobrovoľníkov, tričká pre účastníkov aktivít, občerstvenie a pod.

predkladateľ

VIAC AKO UČENIE, o. z.

požadovaná suma

1997 €

rozhovor o projekte

video pripravujeme 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top